خریدار ضایعات در منطقه ۳ سه تهران با قیمت مناسب – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹