خریدار ضایعات ساختمانی در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات ساختمانی