خریدار ضایعات در منطقه ۹ نه تهران + قیمت – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹