خریدار ضایعات کاتالیست در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات کاتالیست