خریدار ضایعات ادارات در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات سازمان ها