خریدار ضایعات چدن در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات چدن