خریدار ضایعات خانگی در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات خانگی