خریدار ضایعات وسایل برقی خانگی و اداری در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹