خریدار ضایعات کشاورزی در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات کشاورزی