خریدار ضایعات برنج در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات برنج