خریدار ضایعات روی در تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعات روی