قیمت انواع ضایعات در منطقه ۷ هفت تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹