بهترین خریدار ضایعات در محل منطقه دو ۲ تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹