خریدار ضایعات در شهریار – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعاتی