ضایعاتی مهاباد – خریدار ضایعات در مهاباد – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹