ضایعاتی ایلام – خریدار ضایعات در ایلام – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹