خریدار ضایعات در ملارد – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعاتی ملارد