خریدار ضایعات در کاشان – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعاتی