خرید ضایعات آهن و آلومینیوم در نیشابور – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹