ضایعاتی نجف آباد – خریدار ضایعات در نجف آباد – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹