خریدار ضایعات آهن و آلومینیوم در مرودشت – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹