خریدار ضایعات آهن و آلومینیوم در ایوان – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹