خرید ضایعات آهن و آلومینیوم در دوگنبدان – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹