خرید ضایعات آهن و آلومینیوم در اندرزگو تهران – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹