خریدار ضایعات در اسلامشهر – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹ – قیمت ضایعاتی