خریدار انواع ضایعات در کیش – ضایعاتی کیش – ۰۹۱۲۲۲۷۰۵۴۹